«U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».

Програма спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Партнер:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон)

За підтримки:
Європейської Комісії, Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (Німеччина), Міністерства закордонних справ Данії, Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства закордонних справ Швеції.

Виконавці:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку (Sida).

Мета:
U-LEAD підтримує створення системи прозорого і підзвітного багаторівневого врядування, яке задовольнятиме потреби громадян.

Це передбачає посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях впроваджувати нову державну регіональну політику та реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також забезпечувати покращення якості адміністративних послуг на місцевому рівні.

Ці ключові напрямки відображаються у двох програмних компонентах:

  1. Компонент 1, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та посилення спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій території України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;
  2. Компонент 2, за реалізацію якого відповідає Sida, передбачає створення ефективних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділяється щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.

Підтримка впровадження державної регіональної політики в Україні є частиною Програми «U-LEAD з Європою».

Її здійснює група радників, сформована консалтинговою компанією «GOPA Consultants» (Федеративна Республіка Німеччина).

 

U-LEAD with Europe: Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme.

A multi-donor action of the European Union and its Member States Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden.

Partner:
Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (MinRegion).

Supported by:
European Commission, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Ministry of Foreign Affairs of Estonia, Ministry of Foreign Affairs of Poland, Ministry for Foreign Affairs of Sweden.

Implemented by:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Objective:
U-LEAD contributes to the establishment of multilevel governance which is transparent, accountable and responsive to the needs of the population.

This includes:

  • Enhancing the capacity of key actors at central, regional and local levels to implement the regional policy and decentralisation reform as well as;
  • Improving the delivery of local administrative services for the benefit of the citizens of Ukraine.

These focus areas are reflected in two programme components:

  1. Component 1, implemented by GIZ, focuses on the coordination and capacity building efforts at both vertical and horizontal levels throughout Ukraine – from the hromadas, to the rayon, oblast and central government levels;
  2. Component 2, implemented by Sida, concentrates on setting up efficient administrative service provision centres, with a priority on newly amalgamated communities, as well as nation-wide public awareness raising.

Regional Development in Policy and Action is part of U-LEAD with Europe Programme.

It is implemented by Team of Advisors formed by GOPA Consultants (Germany).

 


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРУПИ РАДНИКІВ:

 

DIRECTIONS OF ACTIVITY
OF TEAM OF ADVISORS:

Законодавче забезпечення нової державної регіональної політики

Підтримка Мінрегіону у проведенні комплексного аналізу нормативної бази, що стосується формування і реалізації ДРП, стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку та вироблення пропозицій щодо її гармонізації з новими повноваженнями органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади

Legal Provisions for New State Regional Policy

Support MinRegion with comprehensive analysis and harmonisation of the regulatory framework for the design and implementation of state regional policy and develop proposals for the alignment of legislation with respect to the new powers of local governments

Інституційне забезпечення регіонального розвитку

Підтримка роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку; підтримка розроблення та реалізації довготермінової програми зміцнення спроможності та підтримки Мінрегіону з питань аналізу політики, планування, фінансування, реалізації, моніторингу та оцінки впливу ДРП

Institutional Support of Regional Development

Support the functioning of the Inter-service Coordination Commission on Regional Development; Support the design and implementation of a long-term capacity building programme for MinRegion and support MinRegion in policy analysis, regional development planning, financing, implementation, monitoring and impact evaluation

Підтримка розроблення та реалізації державної та регіональних стратегій розвитку

Підтримка створення цілісної системи стратегування розвитку держави, вдосконалення (перегляд та оновлення) стратегічних планувальних документів (національної та секторальних стратегій) з урахуванням місця й ролі ДРП; підтримка розроблення регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації відповідно до схваленої Урядом методики та кращих світових практик

Support Design and Implementation of National and Regional Development Strategies

Support the elaboration of an integrated system of strategic planning for the development of Ukraine, improve (review and update) strategic planning documents (national and sectoral strategies, vertical and horizontal) taking into account the place and role of the state regional policy; Support the elaboration and implementation of state and regional development strategies and plans of their implementation in accordance with approved guidelines and international best practice

Вдосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення механізмів використання коштів ДФРР, а також внутрішніх процедур щодо оцінки і фінансування проектів; посилення спроможності на місцевому та регіональному рівні щодо використання Державного фонду регіонального розвитку та інших відповідних джерел фінансування, а також покращення доступу до них

Improvement of Regional Development Funding Mechanisms

Support the development of draſt legal acts on mechanisms for improving the use of the State Fund for Regional Development and internal processing/awarding guidelines; Support enhanced accessibility and project development capacity at regional and local level for the State Fund for Regional Development or other relevant funding sources

Підтримка розроблення та реалізації проектів регіонального розвитку

Підтримка організації та проведення серії навчальних семінарів, програм менторства та підвищення кваліфікації для представників усіх регіонів з питань управління проектним циклом спільно з регіональними ЦРМС: планування проектів, розроблення проектних пропозицій, участі у міжнародних та українських конкурсах проектів (в тому числі в рамках Державного фонду регіонального розвитку), реалізації, моніторингу та оцінювання

Support Design and Implementation of Regional Development Projects

Support to the organisation and set up of a series of training, seminars, coaching, mentoring and training on the job offers for representatives of all regions on project cycle management in coordination with the Regional Centres: project design, draſting of projects proposals, support the participation in international and national calls for proposals (including the State Fund for Regional Development Fund/NFRD), implementation, monitoring and evaluation; Provide organisational and methodological assistance in the development and implementation of projects and programmes for regional development

Вдосконалення системи моніторингу регіонального розвитку

Підтримка розроблення методики моніторингу та оцінювання впливу впровадження стратегій регіонального розвитку та планів їх реалізації; підтримка, спільно з Мінрегіоном та Державною службою статистики, створення автоматизованої бази даних показників моніторингу регіонального розвитку (онлайн-платформа); підтримка моніторингу та оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів, розроблення аналітичних звітів, пропозицій та рекомендацій

Improvement of Regional Development Monitoring System

Support the elaboration of a Methodology for monitoring and impact evaluation of the implementation of regional development strategies and their plans of implementation; In coordination with MinRegion and UkrStat support the set up of an automated database of regional development monitoring indicators (an online platform); Support the monitoring and evaluation of socio-economic development of regions, develop analytical reports, conclusions and recommendations

Просторове планування та розвиток

Підтримка розроблення концепції актуалізації Генеральної схеми планування території України; підтримка та покращення процесу розроблення схем планування території областей, районів, громад (зокрема об'єднаних територіальних громад та тих, що знаходяться в процесі об'єднання); розроблення методичних рекомендацій для ОТГ з питань розробки документації з просторового планування

Spatial Planning and Development

Support the development of the concept of updating the General Scheme of Spatial Planning of Ukraine; Support and strengthen the process of development of territorial planning schemes for regions, districts, hromadas (primarily in amalgamated hromadas and those in the process of amalgamation); Support the development of guidelines for amalgamated hromadas on spatial planning documentation

вул. Велика Житомирська 20, 3 поверх
м.Київ, Україна, 01001
www.gopa.de
www.u-lead.org.ua

 

Velyka Zhytomyrska St, 20, "Panorama", 3rd floor
Kyiv, Ukraine, 01001
www.gopa.de
www.u-lead.org.ua